شعبه عظیمیه،جهانشهر، گوهردشت، همایون ویلا و مهرشهر 

شعبه فردیس، شهرک وحدت،شهرک ناز، اندیشه، شهرک بنفشه و اهری

 ۰۲۶۳۶۶۱۹۷۷۶

 ۰۲۱۶۵۱۰۰۴۱۸

 ۰۹۱۲۸۷۲۹۴۱۵

info@zibabaralborz.com